Crkva sv. Arhanđela Mihaila proglašena nacionalnim spomenikom BiH

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika u Bosni i Hercegovini donijela je odluku o proglašenju Crkve sv. Arhanđela Mihaila nacionalnim spomenikom Bi

Crkva Svetog Arhanđela Mihaila i nekropola sa stećcima u Aranđelovu se nalaze ispod srednjovekovnog grada Klobuka. Sagrađena je vjerovatno u razodblju između prve polovine 16. i početkom 17. vijeka. Crkva je ugrožena zbog velike količine kapilarne vlage i posljedičnih oštećenja na konstrukciji objekta te na freskama.

Crkva posvećena Svetom Arhanđelu Mihailu nalazi se u pravoslavnom groblju, na istoj parceli sa nekropolom i stećcima, kao i nadgrobnim spomenici novijeg datuma.

Hram je jednobrodna građevina pravougaone osnove, dimenzija oko 11,00 x 5,30 m, sa polukružnom apsidom i zvonikom na preslicu. Orentacija crkve je u pravcu istok-zapad sa ulazom na zapadnoj strani, sa masivnim kamen zidovima od krupnih pravilno klesanih kamenih blokova čija debljina iznosi oko 75 cm. Zidovi priprate na severnoj i južnoj strani leže na stećcima a i unutar Crkve su sačuvana dva stećka koji služe kao kamene klupe.

Nije poznato tačno vrijeme kada je crkva oslikana, kao ni njen fresko- slikar. Na zapadnom zidu, u prostoru u kojem obično stoji podatak o ktitoru, vremenu oslikavanja crkve i autoru fresaka, otpao je malter sa freske.

Radio Trebinje

Poštovani čitaoci, ova imformacija nije tačna.Portal Rejting.info je vijest preuzeo iz drugog medija.

Nacionalnim dobrom crkva je proglašena 2005. godine.

Izvinjavamo se na plasiranju dezinformacije.

Vaš Rejting.info